O projekcie

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej uczestniczy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Wydział nasz uzyskał finansowanie na projekt pt. „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)” w ramach ww. programu.


Cel główny projektu: Nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i innowacyjności uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat.


W projekcie weźmie udział 120 osób (70kobiet i 50 mężczyzn), głównie mieszkańców wsi. Uczestnikami mogą być także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Zakres realizacji III misji jako forum aktywności społecznej zostanie zrealizowany w postaci innowacyjnych warsztatów z zakresu kompetencji organizacyjnych i środowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, planowania przestrzeni w środowisku pracy, w tym metody 5S, bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby w przyszłości uczestnikom projektu łatwiej było odnaleźć się na rynku pracy i szybciej zaaklimatyzować się w zespole pracowniczym. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją SOWARD Kolorowa Edukacja.

Warsztaty mają rozbudzić w uczestnikach projektu ciekawość poznawczą, propagować kulturę innowacyjności, inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowania i pasji, zapoznać ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez rozwój oferty WZ PCz w zakresie realizacji III misji przez wykorzystanie potencjału dydaktycznego WZ PCz, mającej na celu wspieranie wśród dzieci rozwoju kluczowych kompetencji.


W ramach projektu zostanie zrealizowanych 7 zadań:

  1. I Forum dla dzieci „Zorganizowani na starcie”
  2. Zajęcia dla uczniów w semestrze zimowym 2018/2019 – Poziom 1
  3. Zajęcia dla uczniów w semestrze zimowym 2018/2019 – Poziom 2
  4. Zajęcia dla uczniów w semestrze letnim 2018/2019 – Poziom 3
  5. Zajęcia praktyczne w semestrze letnim 2018/2019 – gry terenowe – Poziom 4
  6. II Forum dla dzieci
  7. Konferencja dla rodziców

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018-31.03.2020.

Wart. proj.: 347 816,41 PLN.

Dofinansowanie z UE: 293 139,67